About

සියලු දේ එපා වී යැයි ඔබට දැනෙනවද? ඔබ තනි නැත! ස්වොත්සහයෙන් නැවත ඔබට නැගී සිටීමට හැක!

Are you feeling like giving up everything? You are not alone! You can stand on your own again!

எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடுவது போல் உணர்கிறீர்களா? நீ தனியாக இல்லை! நீங்கள் மீண்டும் தனித்து நிற்கலாம்!